Aşr-ı Şerifler

(Kaynak: Diyanet Kur'ân-ı Kerîm Programı, Internet ve "sorularlarisale.com"..)
Bilindiği gibi sabah ve akşam namazlarından sonra Kur’an’dan “Lâ yestevî”(Haşr Sûresi'nin sonundaki üç âyeti), öğle namazından sonra “Lekad sadakallâhu” Ayetleri ile başlayan(Fetih Sûresi'nin son üç âyeti) aşırlar; ikindi namazından sonra Amme (Nebe) Sûresi'nin yarısı(31-40) veya tamamı; yatsı namazından sonra da “Âmenerresûlü”(Bakara sûresinin sonunda yer alan iki âyet) aşr-ı şerifleri okunmaktadır.

--

Ayet-El Kürsî

2-Bakara, 255.

--

Anlamı: “Allahﷻ, Kendisi'nden(C.C.) başka hiçbir ilâh olmayandır. Diri'dir, Kayyum'dur (Varlığı Kendi'nden{C.C.}, Kendi Kendine Yeterli, Yarattıklarına Hâkim ve Onları Koruyup Gözeten'dir). O’nu(C.C.) ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur(C.C.). İzni olmaksızın O’nun(C.C.)  katında şefaatte bulunacak kimdir? O(C.C.), kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun(C.C.) İlmi'nden, Kendisi'nin(C.C.) Dilediği Kadarı'ndan başka bir şey kavrayamazlar. O’nun(C.C.) Kürsüsü bütün gökleri ve yeri Kaplayıp Kuşatmıştır. (O{C.C.}, göklere, yere, bütün evrene Hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri Koruyup-Gözetmek O’na(C.C.) güç gelmez. O(C.C.), Yüce'dir, Büyük'tür.” (Bakara, 2/255)

{Daru-l İhvan, (facebook.com/Darulihvann/posts/2657204964296535/) 12 Nisan 2019 ·, (Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî] }

Sabah-Akşam

59-Haşr, 20-24.

--

--

Haşr Sûresi  (20 - 24)
Cehennemliklerle Cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler Kurtuluşa Erenler'in Ta Kendileri'dir. (20) Eğer Biz(ﷻ C.C.), Bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette Sen onu Allah(C.C.) Korkusu'ndan Başını Eğerek Parça Parça Olmuş Görürdün. İşte Misaller! Biz Onları insanlara, düşünsünler diye Veriyoruz. (21) O(C.C.), Kendisi'nden(C.C.) başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır(C.C.). Gaybı da, görünen âlemi de Bilen'dir. O(C.C.), Rahmân'dır(C.C.), Rahîm'dir(C.C.). (22) O(C.C.), Kendisi'nden(C.C.) Başka Hiçbir İlah Bulunmayan Allah'tır(C.C.). O(C.C.), Mülkün Gerçek Sahibi, Kutsal (Her Türlü Eksiklikten Uzak), Barış Ve Esenliğin Kaynağı, Güvenlik Veren, Gözetip Koruyan, Mutlak Güç Sahibi, Düzeltip Islah Eden Ve Dilediğini Yaptıran Ve Büyüklükte Eşsiz Olan Allah'tır(C.C.). Allah(C.C.), onların ortak koştuklarından Uzak'tır. (23) O(C.C.), Yaratan, Yoktan Var Eden, Şekil Veren Allah'tır(C.C.). Güzel İsimler O'nundur(C.C.). Göklerdeki Ve Yerdeki Her Şey O'nu(C.C.) Tesbih Eder. O(C.C.), Mutlak Güç Sahibi'dir(C.C.), Hüküm Ve Hikmet Sahibi'dir(C.C.). (24)-(Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı-Kur'an-ı Kerim)

Öğle

48-Feth, 27, 28, 29.

--

--

Feth Sûresi  (27 - 29)
Andolsun, Allahﷻ, Peygamberi'ninﷺ rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allahﷻ, Siz'in bilmediğinizi Bildi ve Size Bu'ndan Başka Yakın Bir Fetih Daha Verdi. (27) O, Peygamberi'niﷺ Hidayet ve Hak Din İle Gönderen'dir. (Allah) O Hak Din'i bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allahyeter. (28) Muhammedﷺ, Allah'ınResülü'dürﷺ. O'nunlaﷺ Beraber Olanlar, inkârcılara karşı çetin, Birbirlerine Karşı Da Merhametlidirler. Onlar'ın, Rükû Ve Secde Hali'nde, Allah'tanﷻ Lütuf Ve Hoşnutluk İstediklerini Görürsün. Onlar'ın Secde Eseri Olan Alametler'i Yüzleri'ndedir. İşte Bu, Onlar'ın Tevrat'ta Ve İncil'de Anlatılan Durumları'dır: Onlar Filizini Çıkarmış, Onu Kuvvetlendirmiş, Kalınlaşmış, Gövdesi Üzerine Dikilmiş, ziraatçıların Hoşuna Giden Bir Ekin Gibidirler. Allahﷻ Kendileri Sebebiyle inkarcıları Öfkelendirmek İçin Onları Böyle Sağlam Ve Dirençli Kılar. Allahﷻ, içlerinden İman Edip Salih Amel İşleyenler'e Bir Bağışlama Ve Büyük Bir Mükafat Vaad Etmiş'tir. (29)-Diyanet.

İkindi

78-Nebe', 31-40.

--

Nebe’ Sûresi  (31 - 40)
Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten Sakınanlar'a bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. (31-34) Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. (35) Bunlar Kendilerine; Rabbin'den, Göklerin Ve Yerin Ve İkisi Arasındakilerin Rabbi'nden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve Melekler'in saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın İzin Vereceği Ve Doğru Söyleyecek Olan Kimseler konuşabilecektir. (36-38) İşte Bu, Hak Olan Gün'dür. Artık dileyen kimse Rabbi'ne Ulaştıran Bir Yol tutar. (39) Şüphesiz Biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. (40)-Diyanet.

Yatsı

2-Bakara, 285, 286.

--

--

Bakara Sûresi  (285 - 286)
Peygamber, Rabbi'nden Kendisi'ne indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, Melekleri'ne, Kitapları'na ve Peygamberleri'ne iman ettiler ve şöyle dediler: "O'nun Peygamberleri'nden Hiçbiri'ni (Diğeri'nden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Sen'den bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız Sana'dır." (285) Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen Bizim Mevlâmız'sın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (286)-Diyanet.