III. NAMAZ SONRASI YAPILACAK DUA VE ZİKİRLER

(Kaynak: Diyanet-Namaz İlmihali-Sayfa: 216)

--

Anlamı: “Kendisi'nden(C.C.) başka ilâh bulunmayan, Diri Ve Kayyum olan Ulu Allah’tan(C.C.) bağışlanmamı dilerim ve O’na(C.C.) tövbe ederim.”

Sahabeden Sevban (R.A.);

--

" Peygamberimiz (S.A.S.); Namazdan ayrılmak istediğinde üç defa istiğfar eder, sonra ‘Allâhümme Ente’s-Selâmü Ve Minke’s-Selâm Tebârakte Yâ Z.e’l-Celâli { z İNCE VE peltek okunur ! } Ve’l-İkrâm’ derdi." (Tirmizi, “Salât”, 222, No. 299) demiştir.

Sahabeden Abdullah İbn Mes’ûd(R.A.), Peygamberimiz'in(S.A.V.), bu duayı üç defa okuyan kimsenin, günahlarının bağışlanacağını, söylediğini bildirmiştir (Hâkim, Dua, I, 511).

--

Anlamı: “Allah’ım(C.C.)! Peygamber (S.A.S.)’e öyle bir Salât Ve Selam eyle ki, O'nunla bütün korku ve afetlerden bizi kurtar. Bütün istek ve arzularımızı yerine getir. Bütün kötülüklerden temizle. En yüksek derecelere ve en üst gayelere yükselt. Dünyada ve öldükten sonra Hayırların Her Birisi'ne ulaştır.”

Ülkemizde öteden beri Namazlardan sonra okunagelen “Salât-ı Münciye” diye anılan bu dua, Hz. Peygamberimiz'den(S.A.V.), bize ulaşan bir dua örneği değildir. Kur’ân-ı Kerim’in, Hz. Peygamberimiz'e(S.A.V.) Salât Ve Selâm Getirmeyi Emreden Ayet'in Emri'ne İstinaden İslâm Bilginleri Tarafından İhdas Edilen Bir Dua'dır.

--

Anlamı: “Allâh’ım(C.C.)! Sen(C.C.) benim Rabbim'sin(C.C.)! Beni Sen(C.C.) yarattın. Ben Sen'in(C.C.) kulunum; gücüm yettiğince ezelde Sana(C.C.)  verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden Sana(C.C.) sığınırım. Bana Lütfettiğin Nimetlerin'i Yüce Huzurun'da Minnetle Anıp, İtiraf Ederim. Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni Bağışla; çünkü Sen'den(C.C.) başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz."

Peygamberimiz (S.A.S.), Bu Dua'nın, Duaların Efendisi, En Üstünü olduğunu; bu itibarla, Her Kim, Bu Dua'yı, Sevabı'na Ve Fazileti'ne Bütün Kalbiyle İnanarak gündüz Okur da o gün akşam olmadan ölürse Cennetlik Olacağını, yine Her Kim, Sevabı'na Ve Fazileti'ne Gönülden İnanarak gece Okur da sabah olmadan ölürse yine Cennetlik Olacağı'nı İfade Buyurmuşlar'dır (Buhârî, “De’avât”, 2, 15).

4. Allahümme Ente’s-Selâm Duası

Namazdan çıkıp “istiğfar” duasını okuduktan sonra şu dua okunur:

--

Anlamı: “Allah’ım(C.C.) Sen(C.C.) Selam'sın. Selamet de Sen'dendir(C.C.). Ey Celâl Ve İkrâm Sâhibi!(C.C.) Sen(C.C.) Münezzeh'sin, Sen(C.C.) Yüce'sin.” (Müslim, “Mesâcid”, 135)

İsteyenler “Selam” duasından sonra şu duayı da okuyabilirler:

--

Anlamı: “Allah’tan(C.C.) başka ilâh yoktur, sadece O(C.C.) vardır. O’nun(C.C.) ortağı yoktur. Bütün mülk O’nundur(C.C.). Her türlü övgü O’na(C.C.) mahsustur. O(C.C.) yaşatır, O(C.C.) hayata son verir. O(C.C.), Her Şeye Hakkıyla Gücü Yeten'dir(C.C.). Allah’ım(C.C.)! Sen'in(C.C.) verdiğine kimse mani olamaz, vermediğini de kimse veremez. Sen(C.C.) istemedikten sonra gayret eden kimseye gayreti fayda vermez.”

Peygamberimiz (S.A.S.), “Selam” duasından sonra bu duayı okumuştur (Tirmizî, “Salât”, 222, No: 298). Sonra “Alâ Resûlinâ Salavât” (Peygamberin{S.A.S.} Üzerine Salât) denir. Sonra “Allâhümme Salli ‘Alâ Muhammed” cümlesi okunur.

5. Tesbih, Tahmîd, Tehlil ve Tekbir Duası

Sonra şu dua okunur:

--

Anlamı: “Allah’ı(C.C.) noksan sıfatlardan Tenzih Ederim. Her Türlü Övgü Allah’a(C.C.) Mahsus'tur. Allah’tan(C.C.) başka ilâh yoktur. Allah(C.C.), En Büyük'tür. Güç Ve Kuvvet ancak Ulu Ve Yüce Allah(C.C.) İle Vardır.”

Peygamberimiz (S.A.S.), Bu Dua'yı Okuma'nın, Cennet Bahçeleri'nin Meyveleri'nden Faydalanmak Olduğu'nu (Tirmizî, “De’avât”, 98), Her Harfi'ne On Sevap Verileceği'ni (Münzirî, II, 435) Ve Günahların Bağışlanması'na Vesile Olacağı'nı (Tirmizî, “De’avât”, 98) bildirmiştir.

6. Ayetü’l-Kürsî

Sonra “E’ûzü-Besmele” { z İNCE VE peltek okunur ! } Eûz.u billâhi mineşşeytânirracîm BismillâhirRahmânirRahîm

--

çekilir ve “Ayetü’l-Kürsî” okunur:

--

Anlamı: “Allah(C.C.), Kendisi'nden(C.C.) başka hiçbir ilâh olmayandır. Diri'dir, Kayyum'dur (Varlığı Kendi'nden{C.C.}, Kendi Kendine Yeterli, Yarattıklarına Hâkim ve Onları Koruyup Gözeten'dir). O’nu(C.C.) ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur(C.C.). İzni olmaksızın O’nun(C.C.)  katında şefaatte bulunacak kimdir? O(C.C.), kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun(C.C.) İlmi'nden, Kendisi'nin(C.C.) Dilediği Kadarı'ndan başka bir şey kavrayamazlar. O’nun(C.C.) Kürsüsü bütün gökleri ve yeri Kaplayıp Kuşatmıştır. (O{C.C.}, göklere, yere, bütün evrene Hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri Koruyup-Gözetmek O’na(C.C.) güç gelmez. O(C.C.), Yüce'dir, Büyük'tür.” (Bakara, 2/255)

Peygamberimiz (S.A.S.), “Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ân’ın Zirvesi De Bakara Sûresi'dir. Bakara Sûresi'nde Bir Ayet Vardır Ki O Ayet, Kur’ân Ayetleri'nin Seyyidi'dir. O Ayet, Ayetü’l-Kürsî'dir.” (Tirmizî, “Fedailü’l-Kur’ân”, 2); “Ayetü’l-Kürsî, Kur’ân’ın En Büyük Ayeti'dir.” (Ebu Dâvûd, “Hurûf Ve Kıraat”,1) Buyurmuş'tur.

7. Tesbîhât

Sonra şu tesbîhât yapılır:

Okunuşu: Sübhânellah (Otuz üç defa).

Anlamı: “Allah’ı(C.C.) noksan sıfatlardan Tenzih Ederim.”
---
Okunuşu: El-Hamdü Lillâh (Otuz üç defa).
Anlamı: “Her Türlü Övgü Allah’a(C.C.) Mahsus'tur.”
---
Okunuşu: Allâhu Ekber (Otuz üç veya otuz dört defa).
Anlamı: “Allah(C.C.), En Büyük'tür.”
---
Peygamberimiz (S.A.S.); “Namazları Kıldığınız Zaman 33 Defa Sübhânellah, 33 Defa El-Hamdü Lillâh, 33 Defa Allâhü Ekber Deyiniz, Böylece Siz, Bununla Sizden Öncekiler'e Yetişir, Siz'den Sonrakiler'i Geçersiniz.” (Nesâî, Sehv, 95) Buyurmuş'tur.

--

Dijital Tesbih

(Not: Mouse ile kullanılır. Farenin uç kısmını, "+" işaretinin üzerine getirmeniz yeterli, tıklamanıza gerek yok.)
Dijital Tesbih ile Namazlardan sonra otuz üçer (33) kere “SübhanAllah”, “Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber” Tesbîhatını sayabiliriz..

8. Kelime-i Şahadet

Sonra “Kelime-i Şahadet” duası okunur:

--

Anlamı: “Allah’tan(C.C.) başka ilâh yoktur, sadece O(C.C.) vardır. O’nun(C.C.) ortağı yoktur. Mülk O’nundur(C.C.), Her Türlü Övgü O’na(C.C.)  Mahsustur, O(C.C.) Her Şeye Gücü Yeten'dir.” (Tirmizî, “Salât”, 222. No: 298)

Peygamberimiz (S.A.S.); “Kim Her Namaz'dan sonra 33 Defa ‘Sübhânellâh’, 33 Defa ‘Elhamdülillâh’, 33 Defa da ‘Allâhu Ekber’ Der, Sonra ‘Lâ İlâhe İllallâhu Vahdehû Lâ Şerîke Leh. Lehü’l-Mülkü Ve Lehü’l-Hamdü Ve Hüve ‘Alâ Külli Şey’in Kadîr’ Derse; günahları denizin köpüğü kadar da olsa Bağışlanır.” (Müslim, “Mesâcid”, 146) Buyurmuş'tur.

Tesbîhat

Namazlardan sonra tesbîhatın hükmü nedir ve nasıl yapılır?

(kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/242/namazlardan-sonra-tesbihatin-hukmu-nedir-ve-nasil-yapilir-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3D)

Namazlardan sonra yapılan Tesbîhat ve Dualar, Namaza dâhil olmasa da Makbul İbadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda Müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberimiz'in (S.A.S.) bizzat Kendisi de, Namazlardan sonra üç kere Allah’a(C.C.) İstiğfar eder ve şöyle buyururdu:


اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ
 

(Allah’ım, Selam Sen'sin; selamet de ancak Sen'dendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)
Namazlardan sonra otuz üçer kere “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber” diyerek Allah’ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.S.) bir hadis-i şerifinde, “Kim, her namazdan sonra otuz üç defa Sübhânallah, otuz üç defa Elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahu Ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;


لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 

(Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O Tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, Hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter.) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.” (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka Hadis'te de Namazlardan sonra otuz üç kez bu Tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).