Örgütün Kuruluşundaki Yemin Metni

26.05.2019 18:51
FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ/PDY)
Örgütün Kuruluşundaki Yemin Metni
Gücüm yettiği kadar Kuran’ı hayatıma gaye edineceğime;
Kardeşlerime karşı sadakat izinde bulunacağıma;
Halkın ve talebe arkadaşların izzet ve onurlarını izzetim ve onurum kadar yükseltmeye çalışacağıma;
Kusurlarımın hatırlatılması karşısında memnuniyet izhar edeceğime;
Dahilden ve hariçten gelen bilimum taarruz ve tenkitleri, ‘nefsime yapılmış’ gibi ‘ret’ edeceğime,
Bilimum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma;
Hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen mükellefiyetleri, ‘itirazsız’ yerine getirmeye çalışacağıma;
Kur’an’a sadakattan hiçbir surette ayrılmayacağıma;
Münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an, ihtiyarımla bu kadrodan kendimi ıskat edip, ‘herhangi bir talebe gibi’ dershanede vazifeme devam edeceğime;
VALLAH-BİLLAH kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin ‘La Yen Kati’ olmasına, ‘CENAB-I HAKKI istishadda’ bulunuyorum.
Yemin edenler, hazırlanan prensiplere uymakla mükelleftir. Bu prensipler ’18 maddelik kurallar’ içermektedir;
1. Finansman kaynaklarının tekele verilmesi, şahsi tasarruflar yapılmaması,
2. Finansman kaynaklarının derneğe verilmesi,
3. Lüksten kaçınmak, israf yapmamak,
4. Dershanelere nezaret eden arkadaşlar, evde kalanlara her türlü adap ve edep kaidelerini öğretecek,
5. Şahsi işlerimizi dahi görüşüp kararın varıldığı istikamette işleri yapmak,
6. Dahilde ve hariçte kim vazifelendirilirse ‘o vazifeye, o gidecek’, ‘başkası o işe karışmayacak,
7. Herkesin nereye, ne zaman gideceği bir sisteme bağlı olarak yürütülecek, (dışarıya gitmeler, içteki ziyaretler)
8. Kusurlarını birbirine hatırlatmak için kardeş edinme,
9. Bu kadroyu etrafa empoze etme, kuvvet kazandırma, çok kuvvetli gösterme, (içte ve dışta olacak)
10. Arkadaşların birbirlerini kabul ettirmesi ve ittifak ettikleri o mevzuda aynı şeyleri söylemesi,
11. On beş günde bir, bir araya gelip arıza ve pürüzlere bakılması, (Pazar günü ikindi-akşam arası)
12. Bilimum dışarıya giden arkadaşların tenkidinin ’15 günlük’ toplantıda görüşülmesi,
13. Acil durumlarda o mevzu ile alakalı olan arkadaş, toplantı gününü beklemeksizin Hocaefendi’ye duyurabilir,
14. ‘Şeriat’ fikrinin müdafii olma, ‘Risale-i Nur’ ve Üstadı Şeriat’a muvafık şekliyle arz etme, Tespihat ve Evrad-ı Eskar’a ehemmiyet verme, bunların büyüklüğünü anlatma,
15. Karara bağlanan birşeyin hiçbir zaman aleyhinde bulunmama (ima ihsas’ yoluyla dahi olsa); aksine fikir olursa ‘hakkı-ı hayat tanımama,
16. Her arkadaşın resmi, gayri resmi bir işinin olmasına ihtimam,
17. İstişareden sonra fikir beyan etmeme, alınan kararları infaz etme ve istişareyi kimlerle yapacağını bilme, (Ashab-ı Rey)
18. Kendi kardeşlerimize hakta öncelik tanıma, bir kardeşin aleyhinde söylenecek söz vs.de onu müdafaa ve söyleyeni de ‘toplu olarak istintaka tutma’, şiddetle bu iftirayı reddetme,
Bu şartlardan birisine riayet etmeyen kendi kendini azletmiş olacak ve talebe durumuna düşecek, bu durum kadrolardan, evdekilerden ve halktan gizli tutulacak, kimse bilmeyecektir. 
Örgüt eğitim kadrosunun nitelik ve nicelik açısından yeterli düzeye ulaşmasının ardından kendisine bağlı öğrencileri çağın gereksinimleri doğrultusunda yönlendirmiş ve geleceğin elitlerini yetiştirmeye başlamıştır.Eğitim gönüllü diğer kuruluşların ve dini referanslı yapıların aksine FETÖ/PDY, ihtiyaç sahibi olan öğrencileri değil, zeki ve başarılı öğrencileri hedef almış, hatta bu öğrencilere IQ testleri yaptırmıştır. Böylelikle örgütün devleti ele geçirme amacına ulaşmasına katkı sağlayacak kadrolaşma faaliyetlerinin önü açılmıştır.
Sonuç olarak; F.GÜLEN’in 1970’lerin sonunda başlattığı uzun vadeli projenin ilk halkasını eğitim oluştururken, tedrisattan geçenler başta Emniyet, Yargı, TSK ve Mülkiye olmak üzere, devletin önemli kademelerine yerleştirilmiş, bir kısmı ise ‘işadamı’ olmaya aday gösterilmiştir.Örgüt bir yandan eğitimle kadro yetiştirip, bir yandan da diğer alanlarda etkinliğini artırmıştır.